Menu Vehicle diagnostics software and hardware

Vehicle diagnostics, key programming and key learning software

BG16RFOP002-2.077 “Support for medium-sized enterprises to combat the economic effects of the COVID-19 pandemic”

03.02.2021


euflag euflag BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

„Абритес“ ООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 

Проектът е на обща стойност 150000 лв. от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране и е с начална дата на изпълнение 03.02.2021 г. 

Abrites Ltd. is in the process of executing a project within the Operational Program "Innovation and Competitiveness" 2014-2020, priority axis “Entrepreneurship and growth capacity for SMEs”, procedure BG16RFOP002-2.077 “Support for medium-sized enterprises to combat the economic effects of the COVID-19 pandemic”.

The main aim of the project is to provide operative capital to combat the effects of the COVID-19 pandemic. 

The project value is 150 000 BGN, of which 127 500 BGN are provided by EU funds and 22 500 BGN are provided by the national budget of the Republic of Bulgaria and the start date of the project is 3 February 2021.