Menu Vehicle diagnostics software and hardware

Vehicle diagnostics, key programming and key learning software

Improvement of the production capacity in SMEs

07.04.2016


euArtboard 2 euArtboard 1

 

 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1243-C01

„Подобряване на производствения капацитет на фирма "Абритес" ООД“

 

 

 

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители с публична покана, с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Система за производство на шприцформи за леене под налягане на термопласти” може да изтеглите от zip тук

Срок за подаване на оферти: 27.05.2016 г., 17.00 ч.


 

euArtboard 2 euArtboard 1

 

 

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1243-C01

„Подобряване на производствения капацитет на фирма "Абритес" ООД“

 

 

На 29.03.2016 г. фирма "Абритес" ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Общата цел на проектното предложение е насочена към подобряване и разширяване на капацитета на фирма "Абритес" ООД за производство на софтуерни и хардуерни продукти за износ на пазара на ЕС, САЩ, Русия. Специфичните цели на проекта са свързани с въвеждане в експлоатация на съвременно технологично оборудване и подобряване на производствения процес; подобрена ресурсна ефективност; разширяване дейността на предприятието и засилен експортен потенциал. Изпълнението на тези цели ще доведе до устойчив напредък на дружеството и повишаване на конкурентните му предимства на пазара.

Стойността на проекта възлиза на 1 071 000,00 лв., от които безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 749 700,00 (70% от общите разходи по проекта). Безвъзмездната помощ е осигурена от ЕС /85 %/ и от националния бюджет на Р България (15 %).

 


 

On 29 March 2016 Abrites Ltd. signed a contract for gratuitous financial aid as part of the Operational Programme “Innovations and Competetiveness” 2014 – 2020, procedure BG16RFOP002-2.001 “Improvement of the production capacity in SMEs”.

The general aim of the project offer is to improve and expand the capacity of Abrites Ltd. for the production of software and hardware products with the purpose of export to the EU, US and Russian markets. The specific aims of the project are to commission state of the art technological equipment and to improve the production process; to improve the resource efficiency; to expand the activities of the company and to increase its potential for exports. The fulfillment of these aims will lead to a sustained progress for the company and to an increase in its competitive advantage on the market.

The value of the project is 1 071 000 BGN where the gratuitous financial aid as part of the program is 749 700 BGN (70% of the total expenditure for the project). The financial aid is provided by the EU (85%) and the national budget of the Republic of Bulgaria (15%).